tirsdag 12. juni 2012

Individuell plan

Har vurdert frem og tilbake. Vet at det e et veldig godt verktøy og at det gir en god oversikt over det som e gjort. Samtidig tenker æ at vi  treng "hjelp" fra andre, en ansvarsgruppe/koordinator for å få på plass f.eks assistent i skolen til neste år. Ser jo kor mye TID æ bruke på å ringe overalt, og gi beskjeder hit og andre dit, spørre om ditt, og spørre om datt. Legan e jo ikke enkel å få tak i heller. Tenker at hvis det skal fortsette sånn, så kan æ jo ikke jobbe 100%. Men legen i diateamet og diasykepleier i Hammerfest vil vi uansett ha kontakt med sjøl. 


Men skal ikke ta sorgan på forskudd. For æ tror ikke Celine som har diabetes treng så mye aktivitet rundt planen sin, selv om det e mange ulike instanser ho vil ha jevnlig kontakt med. Æ håper og tror at når engang ho får starte opp i barnehagen igjen, så vil resten gå greit. Det e jo her det stoppe opp! 
De ho trenge større eller mindre oppfølging fra e per dags dato:
- Dialegen
- Diasykepleier
- Helsesøster
- Barnehage
- Skole neste år
- Evt. assistent/ekstra ressursperson i barnehage/skole
- Nav
- Tannlege
- Fastlege
For andre kan det være flere som må inn i bildet og det kan også endre sæ for Celine etterhvert.


Det som e positivt e at det første helsesøster spurte om va om vi ønska individuell plan :) Dem har fått inn et nytt program i journalsystemet på jobben, og kan derfor ikke loggføre noe før det spørsmålet e besvart og at vi har fått nødvendig info om IP. 


IP e flott dersom man ikke får hjelp. Foreldre som har en slitsom hverdag med et kronisk sykt barn og alt det medfører, må slite og krangle sæ til hjelp - og ting kan ta forferdelig lang tid. Det vet æ av den facebook gruppa æ e med i . De fleste har ikke hørt om IP, og noen sier dem ikke har fått det fordi dem må ha en "heavy" diagnose for å ha rett på IP i følge demmes kommuner. 
Informasjon om Individuell plan (fra helsedirektoratet sin side):


Individuell plan og koordinator


​Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og psykisk helsevernloven har rett til å få utarbeidet en individuell plan.​Helsedirektoratet har gitt ut «Veileder til forskrift om individuell plan 2010». Veilederen er et hjelpemiddel i arbeidet med individuell planlegging og gir nærmere utdyping av praksis. I forbindelse med nytt og revidert lovverk blir denne utgaven av veilederen revidert. Individuell plan er en rettighetAlle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og psykisk helsevernloven har rett til å få utarbeidet en individuell plan. 


 Individuell plan er brukerens plan. Det innebærer at tjenestemottakerens mål og ønsker skal være utgangspunktet for prosessen. Denne har rett til, og skal oppfordres til, å delta aktivt i å beskrive behov for tjenester, ønsker og mål som er viktig for vedkommende selv – i dag og i fremtiden.


 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator er hjemlet i helselovgivningen og trer i kraft fra 1. januar 2012. Rett til individuell plan følger for øvrig også av NAV-loven fra 2006, lov om sosiale tjenester i NAV fra 2009 og barnevernloven. Nærmere informasjon under menypunktet Lovgrunnlag.  Individuell plan forutsetter samhandlingPlanen skal være et verktøy og en metode for samarbeid mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra brukeren selv eller pårørende, men hovedansvaret for å utarbeide individuelle planer ligger i tjenesteapparatet. 


Når en person har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten, er det kommunen som har hovedansvaret for at det blir utarbeidet en individuell plan. Dette er tydeliggjort i ny og revidert lovgivning i samhandlingsreformen. Spesialisthelsetjenesten har imidlertid plikt til å medvirke. Kommunen skal tilby pasient/bruker en koordinator som skal sørge for nødvendig oppfølging, samordning og fremdrift i arbeidet med individuell plan.I spesialisthelsetjenesten skal det oppnevnes koordinator for pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester, jfr § 2-5a. Denne erstatter tidligere pålegg om pasientansvarlig lege. Koordinator skal «sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient, sikre samordning av tjenestetilbudet i forbindelse med institusjonsoppholdet og overfor andre tjenesteytere samt sikre fremdrift i arbeidet med individuell plan». Det sies samtidig at denne bør være lege, men at annet helsepersonell kan være koordinator når det anses hensiktsmessig og forsvarlig.  


Formålet med Individuell plan:
  • Individuell plan skal bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Det skal sikres at det til en hver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av tjenestemottakeren.
  • Tjenestemottakerens mål, ressurser og behov for tjenester skal avklares. Videre skal det foretas en vurdering og tiltak som kan bidra til å dekke tjenestemottakers bistandsbehov skal koordineres.
  • Individuell plan skal styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker og eventuelt pårørende, og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene.
Søknad finnes på kommunens nettside. Den skal sendes til koordinerende enhet i kommunen som vil vurdere behovet og foreslå en koordinator. 

Koordinerende enhet`s  rolle som tilrettelegger for koordinering på individnivå er mer fremtredende. Dette forsterkes gjennom lovendringen i samhandlingsreformen som trådte i kraft 01.01.2012 om at kommunene skal ha hovedansvaret for at det blir utarbeidet individuell plan når en pasient/bruker trenger tjenester fra begge nivåer.
 
Nasjonal helse- og omsorgsplan sier at enhetene i kommunen skal
  • sørge for at tjenester ses i sammenheng
  • sikre kontinuitet i tjenesteytingen
  • bidra til at tjenesteyterne samarbeider om planlegging og organisering av tilbudene
  • tilrettelegge for brukermedvirkning


Over ligger en link som forklarer kortfatta og greit om IP. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar